2013-10-10 13:10

Förslag till förenklad byggprocess

Boverket har nu tagit till sig av tidigare framförd kritik bl.a. från branschorganisationen SRA och lämnat ett förslag till regeringen om en förenklad byggprocess (rapport 2013:20).

Branschorganisationen Swedish Rental Association (SRA) har tidigare varnat för att rådande byggregler kan stoppa en fortsatt användning av moduler, eftersom flyttbara moduler inte särskiljs från nybyggnader i nya Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets Byggnadsregler (BBR).

Sammanfattning

Redan idag finns möjlighet för byggnadsinspektören att göra avsteg från det regelverk som gäller vi nyproduktion av byggnad. Problemet är att möjligheten inte nyttjas, vilket kan bero på okunskap, osäkerhet eller ovilja att göra detta. Boverket menar att den möjlighet som idag redan finns i lagrummet bör räcka för att tillgodose modulbranschens intressen.

I det förslag som nu har utarbetats av Boverket, med bl.a. input från modulbranschen, fokuseras främst på att förenkla processen under själva etableringen av moduler fram till överlämnandet ("byggskedet"). Flera steg i processen skall kunna strykas och KA (Kontrollansvarig) skall inte behövas. I samband med detta förslag kommer PBL (Plan- och Bygglagen) att kompletteras och justeras så att detta framgår. En annan fråga som ses över är att förlänga tiden för tidsbegränsat bygglov, som idag är satt till maximalt 5+5 år.

Parallellt med detta kommer Boverket att se över BBR (Boverkets Byggregler) utifrån flyttning av byggnad och revidera denna. Förslaget till förändringar ligger nu på regeringens bord och vi avvaktar beslut om detta.

Förtydligande av rådande lagstiftning i korthet och möjlighet till avsteg från tekniska egenskapskrav enl. Boverket

Redan idag finns möjligheter till undantag från de tekniska egenskapskrav vid flyttning av byggnad enligt 8 kap. 7 § PBL och att BBR inte gäller vid flytt av byggnader, vilket ibland påstås.

Nuvarande regler om flyttning av byggnad trädde i kraft den 2 maj 2011. Lagändringen innebar att en flyttning av byggnad ska prövas som nybyggnad, i allt vad detta innebär.

En undantagsparagraf som gav byggnadsnämnderna rätt att göra en bedömning baserat på omständigheterna i det enskilda fallet infördes via PBL 8 kap. 7 §. I förarbetena till nuvarande reglering framfördes att ÄPBL (Äldre Plan- och Bygglagen) inte medgav avsteg från nybyggnadskraven, men enligt regeringens bedömning fanns det skäl för att ha en generell reglering av vilka krav som ska vara uppfyllda vid en flyttning oavsett vilken situation som avses. PBL 8 kap. 7 § tillåter därför att uppfyllandet av både utformningskraven och de tekniska egenskapskraven anpassas och att avsteg får göras med hänsyn till flyttningens syfte, byggnadsverkets förutsättningar, kravet på varsamhet och förbudet mot förvanskning.

I Regeringens proposition 2006/07:62 framgår att det i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (som regel byggnadsnämnd, ibland länsstyrelse) att meddela föreskrifter om undantag från lagens krav att byggnadsverk skall uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav. Enligt förslaget skall undantagsmöjligheten få användas om det finns särskilda skäl och undantaget avser uppförande eller ändring av byggnader eller avser byggnadsverk som behöver flyttas för att uppföras på en ny plats, så som ofta är fallet med moduluppställningar. Undantag får inte göras om det skulle medföra risk för människors säkerhet eller hälsa.

Boverket har även tidigare gjort förtydligandet att om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt 3 kap. 15 § Plan- och byggförordningen (PBF). Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR avsnitt 9:3.

Boverkets förslag till förenkling av byggprocessen vid flytt av byggnad

Byggprocessen kan förenklas om flyttningen gäller en enstaka och enkel byggnad samt i vissa fall även vid sammankopplade byggnader som inte är komplicerade, t.ex. när byggnaderna sammankopplas på marknivå, så som moduler.

Vid sammankoppling i höjdled ska den vanliga byggprocessen normalt användas, då bärförmåga och andra väsentliga säkerhetsaspekter som brand och säkerhet vid användning innebär att byggnationen behöver kontrolleras.

Avsikten är inte att den förenklade byggprocessen ska användas för komplicerade byggnader som ex. en industrihall med stor spännvidd i takkonstruktionen. En byggnad kan dock innehålla våtrum och ändå bedömas vara en enkel byggnad, när hela byggnaden flyttas som en volym.

Byggprocessen kommer efter författningsförändringarna se likadan ut vid flyttning av enstaka och enkla byggnader som för andra enkla ärenden. I beslut om bygglov skriver man även in beslut om startbesked och fastställande av kontrollplan. När byggnationen är klar, byggnadsnämnden inte har funnit skäl att ingripa och byggherren har visat att alla krav är uppfyllda, så utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked.

Boverket kommer även att se över formuleringen av allmänt råd i BBR om flyttning av byggnader.

Slutord

Förutsättningarna för branschen att få till rimliga villkor finns. Hur väl vi kommer att lyckas beror i första hand inte på begränsningar i lagtext utan snarare av myndigheternas vilja att nyttja de möjligheter som står tillbuds. Genom god kontinuerlig kommunikation mellan branschen och berörda myndigheter så bör det trots allt vara möjligt att nå en samsyn och göra en förflyttning i rätt riktning. Målet är trots allt gemensamt, dvs. att spara pengar och snabbt kunna skapa lösningar på lokaler.

Hitta din kontakt

 • Väst
  Tomas Paulsson
  Väst
  Tomas Paulsson
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Regionkontoret är placerat i Gråbo. Regionen täcker hela västra Sverige från Halland till och med Värmland.
 • Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Region Öst-Norr sträcker sig från Slussen i Stockholm, norr om Mälaren t.o.m. Dalarna och Gävleborgs län. Huvudkontor i Upplands Väsby.