2016-09-27 10:45

Vårdarkitektur - från industrifunkis till individfokus

Mycket har hänt sedan 60-70-talets sjukhus, då fokus låg på att få dem att fungera som stora väloljade maskiner. Idag ska sjukhusen ha styr på logistiken och tydliga beslutsvägar, men fokus ligger också i stigande utsträckning på individens trivsel. Vi har talat med Charlotte Ruben från White Arkitektbyrå om framtidens sjukhus, som sätter individen i centrum.

Äldre sjukhus i Sverige byggdes på 60-70-talet och hade stort fokus på teknik och funktion. Sjukhuset var tänkt att vara en stor, rationell maskin. Något som inte fick lika stort utrymme i arkitekturen var omsorgen om patienterna och personalens välbefinnande. Avsaknad av dagsljus och utblickar, vackra materialval och miljöer för avkoppling och kontemplation är något som Charlotte Ruben på White Arkitektbyrå menar bidrog till sämre tillfrisknande hos patienterna och sämre arbetsmiljö för personalen.

- Idag har vi mycket mer kunskap om miljöns betydelse för välbefinnandet. Det gäller inte bara sjukhus såklart utan alla miljöer vi vistas i under dygnets vakna timmar. All forskning pekar på att vi mår bättre och tillfrisknar snabbare i miljöer som är utvecklade med omsorg, förklarar Charlotte Ruben.

Den rådande synen var länge att vetenskapen skulle läka människor och att miljön skulle vara neutral. I takt med att äldre sjukhus, som tillkom under denna filosofi, fasas ut eller renoveras, är det ett nytt synsätt som tar mer plats. Fokus har med åren förflyttats närmare individen. Miljön som patienterna befinner sig i är viktig för hur deras tillfrisknande ser ut; känslan som förmedlas av väntrummen, tillgång till dagsljus och enskilda rum. På White Arkitektbyrå anser de att denna nya kunskap är viktig att ta vara på, tillsammans med den praktiska erfarenhet arkitekterna besitter.

- Det är en chans som vi inte får missa. Som ett av de ledande arkitektkontoren inom vårdbyggnad känner vi därför ett stort ansvar att arkitektur- och miljöfrågorna får det utrymme de förtjänar. Det räcker inte att anlita arkitekter för ett gott slutresultat, det handlar om teamwork och förståelse, säger Charlotte Ruben.

Frågan om exakt vad som är god arkitektur idag och i framtiden är inte helt enkel att besvara. Helt klart är att forskare menar att samhället har mycket att vinna på god arkitektur i vården. Kan man förkorta vårdtider och minska sjukskrivningar genom att förbättra miljön i vården kan vi se resultat i såväl ekonomiska vinster som i bättre livskvalitet för patienter och vårdpersonal.

- Bra arkitektur är inte alltid så lätt att beskriva, inte alltid så lätt att mäta då det många gånger handlar om en känsla som ger ett mervärde. Därför är det viktigt att vi tar frågorna på allvar så att vi tillsammans med beställare, beslutsfattare, brukare, projektledare och teknikkonsulter skapar oss en gemensam målbild om slutprodukten - i syfte att skapa långsiktigt hållbara byggnader som främjar hälsa och välbefinnande. Frågan är viktig och berör oss alla. Det är miljöer vi alla kommer drabbas av under sårbara stunder i livet - när vi är allvarligt sjuka, avslutar Charlotte Ruben.

Foto: Aabenraa Psychiatric Hospital Denmark, White Arkitektbyrå

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?