Miljö och klimat

Temporent har lång erfarenhet av miljöarbete och vi har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1999.

Vi arbetar aktivt för att minska våra produkters miljöpåverkan genom hela livscykeln, både vid utveckling av nya eller befintliga modulsystem samt vid hanteringen av moduler och tillbehör vid pågående projekt. Det gör vi till exempel genom våra materialval, resursförbrukning, energi- och vattenanvändning och avfallshantering. Vi har bland annat fokus på att minska miljöbelastningen vid transporter. Sedan 2010 klimatkompenserar vi alla våra modultransporter. Från och med verksamhetsåret 2017 sker det genom att stödja projekt certifierade i enlighet med FN:s CDM-system, kompletterat med Gold Standard.

Flexator, som tillverkar våra moduler, miljö-certifierades också 1999.

Vid produktion och hantering av modulerna har vi alltså stora möjligheter att påverka. Nu jobbar vi också alltmer med att minska våra produkters miljöpåverkan under driftstiden.

Klimatfrågan är viktig

Sveriges regering har satt tuffa mål för klimatpolitiken. Till år 2020 ska 50 procent av Sveriges energi komma från förnyelsebara källor, utsläppen av växthusgaser ska minska och dessutom ska energianvändningen effektiviseras. (källa: regeringen.se)

Minska energibehovet

En utredning gjord av Energimyndigheten (Energianvändning i skolor) visar att cirka hälften av skolors elförbrukning härrör till verksamheten respektive fastigheten. Man har alltså mycket att vinna på att ser över hur verksamhetens energianvändning kan påverkas med olika åtgärder. För Temporent är det självklart att våra moduler har smarta funktioner som minskar energibehovet. Det är till exempel värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation, närvarostyrd belysning, individuell värmereglering och temperatursänkning nattetid, helger och lov.

För att minska energiförbrukningen och miljöbelastningen är det också viktigt att uppvärmningen av modulbyggnaden är så effektiv som möjligt. Det gör vi genom att säkerställa att byggnaderna har ett bra klimatskal. Det vill säga god isolering i väggar, golv och tak. Modulerna uppfyller Boverkets krav som gällde vid konstruktions- eller produktionstillfället. Med ett enkelt tillval av värmepump så uppfyller de även dagens hårdare krav till en låg kostnad.

Förnyelsebar energi

En moduls energibehov för uppvärmning är inte beroende av hur den värms upp. Det som är viktigt ur ett miljöperspektiv är hur den energin har genererats. Teckna gärna ett el-abonnemang för el genererad uteslutande med vattenkraft med garanterat ursprung.

Allt ska stämma